Nazwa/opis produktu:
Cena od:
do:
baner
KATEGORIE GŁÓWNE

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.IRPOL.PL

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę

REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę

SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.irpol.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela sklepu internetowego www.irpol.pl – Leopolda Guściorę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GUŚCIORA LEOPOLD IRPOL z siedzibą w Lublinie przy al. Warszawskiej 106 (kod pocztowy: 20-824 Lublin), posługującego się numerem NIP 7120057845, numerem REGON 432738576, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.irpol.pl

§2. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Sklepu www.irpol.pl jest handel detaliczny produktami, w tym urządzeniami ogrodniczymi, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Określony w zdaniu poprzednim przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

a) minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

b) połączenie z siecią internet,

c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,

d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.

3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

4. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie www.irpol.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §10 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

5. Prezentacja na stronach Sklepu internetowego towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).

6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.irpol.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

3. W celu utworzenia konta w Sklepie, należy najpierw zapoznać się z Regulaminem, a potem kliknąć na znajdujące się w lewym górnym rogu strony www.irpol.pl pole z napisem „Rejestracja/Logowanie”. Następnie, podać należy swój adres e-mail, utworzyć login i hasło oraz przepisać kod z obrazka. Po zatwierdzeniu wpisanych danych poprzez kliknięcie na napis „Załóż konto”, niezbędne jest odebranie wysłanej przez Sprzedawcę wiadomości e-mail zawierającej link służący do potwierdzenia woli założenia konta.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie internetowym www.irpol.pl zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Usługobiorcę w link, o którym mowa w ustępie poprzednim. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Usługobiorca może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§4 . Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.irpol.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Użytkownik może składać zamówienia:

a) za pomocą formularza zamówienia,

b) telefonicznie,

c) pocztą elektroniczną.

3. W celu złożenia w Sklepie zamówienia za pomocą formularza, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:

Ø kliknąć na zdjęcie na którym znajduje się wybrany przez Użytkownika towar, aby przejść w ten sposób do podstrony ze szczegółowym opisem towaru;

Ø kliknąć na pole z napisem „Do koszyka”, aby umieścić w ten sposób towar w wirtualnym koszyku oraz przejść do podstrony z opcjami dostawy oraz płatności;

Ø po wyborze odpowiedniej formy dostawy i płatności, kliknąć na pole z napisem „Złóż zamówienie”;

Ø zalogować się bądź założyć konto w Sklepie albo zaznaczyć opcję „chcę dokonać jednorazowego zakupu” (nie dotyczy Użytkowników, którzy zalogowali się przed rozpoczęciem procedury składania zamówienia);

Ø uzupełnić dane teleadresowe;

Ø przekazać treść zamówienia Sprzedawcy, ponownie klikając na pole z napisem „Złóż zamówienie”.

4. Dane teleadresowe, których podanie jest niezbędne, aby prawidłowo złożyć zamówienie, są następujące:

a) imię,

b) nazwisko,

c) nr telefonu,

d) adres e-mail,

e) ulica,

f) nr domu/nr lokalu,

g) miejscowość,

h) kod pocztowy,

i) firma i NIP (w przypadku składania zamówienia w ramach działalności gospodarczej).

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link znajdujący się w treści wiadomości e-mail otrzymanej od Sprzedawcy i zawierającej podziękowanie oraz potwierdzenie otrzymania zamówienia Użytkownika.

6. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.

7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

8. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie pod numerem 17 8685 0001 0001 8223 2000 0010.

9. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a) gotówką kurierowi przy odbiorze;

b) przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy (gotówką albo kartą płatniczą jednorazowo bądź z wykorzystaniem systemu ratalnego);

c) przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

10. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy oraz czas dostawy.

11. Maksymalny czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy wynosi 3 dni robocze, natomiast czas dostawy wynosi nie więcej niż 6 dni roboczych.

§5 . Dostawa towaru

1. Towary zakupione przez Kupujących posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza województwem lubelskim, dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej (zawodowo zajmującej się transportem drogowym towarów).

2. Towary zakupione przez Kupujących posiadających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze województwa lubelskiego, dostarczane są, w zależności od wyboru Kupującego, za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej (zawodowo zajmującej się transportem drogowym towarów) albo transportem własnym Sprzedawcy. W przypadku, jeśli Kupujący wybiera opcję dostawy transportem własnym Sprzedawcy, koszt dostawy towarów ustalany jest z Kupującym indywidualnie, w drodze negocjacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, prowadzonych w formie telefonicznej bądź e-mailowej.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy.

4. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

5. Koszty dostawy towarów firmą kurierską są następujące:

a) przy wadze towaru poniżej 5 kg – 25,00 zł;

b) przy wadze towaru pomiędzy 5 kg a 50 kg – 50,00 zł;

c) przy wadze towaru powyżej 50 kg – koszt ustalany z Kupującym indywidualnie, w drodze negocjacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, prowadzonych w formie telefonicznej bądź e-mailowej.

§6 . Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru kupionego na odległość

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres irpol@irpol.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj.

3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w §1 adres jego siedziby.

4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkt rękodzielniczy, szyty na indywidualne zamówienie Konsumenta według wskazanych przez Konsumenta parametrów);

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

9. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o podpisanie i odesłanie otrzymanej od Sprzedawcy faktury korygującej, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia od umowy.

§7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 81 5265588, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: irpol@irpol.pl).

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

4. Reklamowany produkt odsyłać należy na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy.

5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

6. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

9. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

10. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.

§8. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.).

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 81 5265588, w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, pocztą elektroniczną na adres: irpol@irpol.pl).

3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.

5. Reklamowany produkt odesłać należy na adres siedziby Sprzedawcy określony w §1 Regulaminu.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar oraz poniesione przez Konsumenta koszty przesyłek.

7. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

9. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

10. Wszystkie otrzymane przez Kupujących towary objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączona do towaru karta gwarancyjna.

11. Gwarancja, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu wobec Sprzedawcy, w wypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy wymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

§10. Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

7. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin promocji nie stanowi inaczej.

8. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://www.irpol.pl/informacyjna-7.html i dokonanie wydruku.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ COOKIES SKLEPU WWW.IRPOL.PL

1. Administratorem danych osobowych Klientów (Kupujących oraz Usługobiorców) sklepu internetowego www.irpol.pl jest Leopold Guściora, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GUŚCIORA LEOPOLD IRPOL z siedzibą w Lublinie przy al. Warszawskiej 106 (kod pocztowy: 20-824 Lublin), posługujący się numerem NIP 7120057845, numerem REGON 432738576, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki; adres poczty elektronicznej Administratora: irpol@irpol.pl.

2. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klienta zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.

4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.

7. Jeżeli Użytkownik strony internetowej www.irpol.pl wyraża na to zgodę, Administrator posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym i funkcjonalnym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.irpol.pl do potrzeb Użytkownika.

8. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia za pomocą formularza oraz rejestrację (założenie konta w sklepie).


Numer tymczasowy GIODO R033973/16


Do Pobrania:


 

 

 

NASZE MARKI
Irpol
Konopnica 160 (Al. Kraśnicka)
21-030 Motycz
e-mail: irpol@irpol.pl
Tel/Fax: (81) 503 10 88
Copyright: Irpol | Wykonanie: Industi
Sklep internetowy Shoper.pl